regulaminy


Dyrekcja OSiR-u będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszych regulaminów, które mają służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.


Basen

Grupy szkolne

Sauna

Solarium

Szatnia

Karnety

Szkółki pływackie

Hotel

 REGULAMIN OGÓLNY KORZYSTANIA  Z OBIEKTU KRYTEGO BASENU NEMO WE WŁOSZCZOWIE
1.

Kryty Basen "NEMO" - zwany dalej basenem, jest obiektem należącym do Gminy Włoszczowa, zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie.

2.

Basen czynny jest w dni powszednie od 8:00 do 22:00, w soboty, niedziele i święta od 10:00 do 22:00. Ostatnie wejście o godz. 20:45.

3.

Zajęcia na Basenie odbywają się wyłącznie w obecności ratowników, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo.

4.

Klienci Basenu zobowiązani są do korzystania z szatni i pozostawiania tam okryć wierzchnich oraz obuwia.

5.

Klienci Basenu zobowiązani są do korzystania ze specjalnie zabudowanych kabin w przebieralniach.

6.

Osoby udające się na basen powinny posiadać czyste obuwie plażowe z tworzywa.

7.

Zakup biletu jest traktowany, jako akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.

8.

Wszelka działalność zarobkowa, fotografowanie, filmowanie zarobkowe oraz propagowanie różnego rodzaju materiałów reklamowych dozwolone jest wyłącznie za zgodą Kierownictwa Krytego Basenu.

9.

Przed wejściem na halę basenową wszyscy zobowiązani są do kąpieli pod prysznicem z użyciem środków myjących.

10.

Przed wyjściem na halę basenu należy obowiązkowo obmyć stopy środkiem dezynfekującym, przechodząc przez zbiornik znajdującym się przy wejściu na halę basenową.

11.

Na hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy (dla mężczyzn krótkie kąpielówki bez kieszeni) oraz noszenie czepków.

12.

Po wyjściu z toalety należy ponownie umyć się pod prysznicem.

13.

Z Basenu nie wolno korzystać osobom:
- chorym na górne drogi oddechowe (katar, kaszel itp.)
- uczulonym na środki odkażające
- z chorobami skóry (grzybica, brodawczak egzema, liszaje itp.) i nie zagojonymi ranami
- z chorobami układu wydalania
- dzieciom do lat 10 bez opieki osób pełnoletnich
- nietrzeźwym lub pod wpływem innych środków odurzających. Kierownictwu Basenu i obsłudze przysługuje prawo sprawdzenia stanu trzeźwości osób przebywających na terenie obiektu. Odmowa poddania się testowi traktowana będzie, jako przyznanie, że osoba ta znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innego środka, co skutkować będzie wydaleniem z Basenu.

14.

Dzieci do lat 3 mogą korzystać z Basenu tylko w specjalnych pielucho-majtkach.

15.

Za przedmioty wartościowe pozostawione w przebieralni i w szafkach Basen nie ponosi odpowiedzialności.

16.

Na terenie Basen kategorycznie zabrania się:
- zakładania i zdejmowania odzieży kąpielowej w innych miejscach niż specjalnie kabiny w przebieralniach
- biegania po hali basenu
- używania sprzętu z elementami szklanymi i kosmetyków w szklanych opakowaniach
- posiadania w wodzie ostrych elementów (zegarki, biżuteria itp.)
- skoków do wody bez nadzoru ratownika
- jedzenia oraz żucia gumy na hali basenowej, w szatniach i na widowni
- palenia tytoniu i zażywania środków odurzających
- wnoszenia i picia alkoholu
- załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie
- pozostawiania małych dzieci bez opieki
- wnoszenia toreb, plecaków i odzieży innej niż stroje pływackie (akcesoria pływackie)

17.

W razie niebezpieczeństwa ratownik może nakazać kąpiącym się natychmiastowe wyjście z wody

18.

Po wyjściu z basenu zaleca się 20-30 minutowy odpoczynek readaptacyjny

19.

Za szkody materialne spowodowane przez użytkownika odpowiedzialność ponosi sprawca

20.

Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

21.

W przypadku zagubienia lub uszkodzenia paska wejściowego z kluczykiem do szafki w szatni, pobiera się opłatę 60 zł.

22.

Klienci nauczający pływania zobowiązani są do wykupienia specjalnego biletu instruktorskiego lub karnetu instruktorskiego.

23.

Zabrania się prowadzenia grupowej nauki pływania bez zgody Kierownika Basenu.

24.

Wszyscy znajdujący się na terenie Basenu muszą podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur.

25.

Naruszający porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwani z obiektu.

26.

Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających.

27.

W przypadku organizowania imprez sportowych zarządzający ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z basenu, zamknięcia go w całości lub w części.

28.

Opiekunowie osoby niepełnosprawnej, która wymaga stałej opieki drugiej osoby przysługuje darmowe wejście, tylko wtedy, gdy osoba niepełnosprawna posiada legitymację inwalidzką z wpisem niepełnosprawności "Znaczny" z oznaczeniem 05-R.

29.

Osoby, które naruszą przepisy pkt. 22 i 23, będą miały zakaz korzystania z obiektu i współpracy z OSiR Włoszczowa.

30.

W sytuacji oporu i przejawu niegrzeczności ze strony naruszającego regulamin, pracownik lub firma ochraniająca obiekt wyprosi taką osobę poza teren obiektu.

31.

Niestosowanie się do zakazu korzystania z obiektu, będzie zgłaszane odpowiednim służbom porządkowym.

32.

Basen nie prowadzi zajęć nauki pływania dla niemowląt i dzieci do lat 3.

Telefony alarmowe:
- Centrum powiadamiania ratunkowego – 112
- Pogotowie ratunkowe – 999
- Straż pożarna – 998
- Policja – 997
- Straż Miejska we Włoszczowie – 41 394 28 78

Amatorskie i wyczynowe uprawiania sportu niesie ze sobą ryzyko urazów, obrażeń i szkód. Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje ich uniknięcia. Ryzyko związane z korzystaniem z obiektu ponosi uprawiający, w związku z czym, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń – jako związanymi z ryzykiem sportowym.

>>> do góry <<<Regulamin dla zorganizowanych grup szkolnych:

1.

Uczestnicy zorganizowanych grup szkolnych mają obowiązek zakładania czepków.

2.

Wychowawcy i opiekunowie zorganizowanych grup szkolnych mają obowiązek zapewnienia właściwej opieki i nadzoru uczniom znajdującym się pod ich opieką.

3.

Grupa korzystająca z Basenu nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jednego opiekuna.

4.

Liczba opiekunów dla grupy osób niepełnosprawnych zależna jest od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.

5.

Grupy szkolne powinny korzystać z basenu sportowego i basenu rekreacyjnego. Grupy przedszkolne powinny korzystać z brodzika i basenu rekreacyjnego. Korzystanie z innych basenów oraz zjeżdżalni może mieć miejsce wyłącznie pod opieką osób dorosłych i ratownika.

6.

Nie wolno stosować wobec dzieci przymusu korzystania z atrakcji basenu.

7.

W czasie pobytu na basenie opiekunowie są zobowiązani dopilnować, żeby grupa zachowywała się spokojnie i kulturalnie, nie hałasowała i nie niszczyła urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.

8.

Opiekunowie grup wchodzą na basen bezpłatnie.

9.

Opiekunowie grup prowadzący zajęcia zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy.

10.

Sprzęt do nauki pływania wydaje ratownik.

11.

Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
- przyprowadzenie grupy do holu głównego Basenu i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni
- załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym i pobranie pasków z kluczami dla członków grupy
- pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek i pasków z kluczami
- wprowadzenie grupy z szatni do pomieszczeń z natryskami
- przypomnienie grupie o zasadach korzystania z sanitariatów i toalet
- dopilnowanie starannego umycia się przy użyciu środków myjących, a w szczególności miejsc intymnych
- wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenu oraz przypilnowanie, żeby wszyscy podopieczni opłukali stopy środkiem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu do hali basenowej
- zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej oraz przekazanie grupy instruktorowi, jeżeli opiekun sam nie prowadzi zajęć ze swoją grupą
- kontrola zachowania grupy w czasie pobytu na basenie
- wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego po zakończeniu zajęć
- po upływie wyznaczonego na zajęcia czasu zarządzenie zbiórki i wyprowadzenie grupy z hali basenowej do pomieszczeń z natryskami
- sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed i po zajęciach
- dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabranie przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych
- dopilnowanie starannego wytarcia się i wysuszenia włosów przez podopiecznych
- zebranie od wszystkich uczestników grupy pasków z kluczykami do szafek odzieżowych i rozliczenie się z nich w kasie Basenu
- wyprowadzenie grupy do holu głównego Basenu

12.

Z Basenu nie mogą korzystać osoby z chorobami skóry, układu wydalniczego, przeziębione, zakatarzone oraz ze świeżymi śladami po skaleczeniach.

13.

Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczone na Basen.

14.

Członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się ratownikowi, opiekunowi grupy, instruktorowi prowadzącemu zajęcia i regulaminowi ogólnemu Basenu wywieszonemu w holu głównym.

>>> do góry <<<Regulamin korzystania z sauny:

1.

Z sauny należy korzystać w kostiumie bawełnianym. Korzystanie z sauny w stroju innym niż bawełniany może spowodować jego zniszczenie.

2.

Przed wejściem do sauny ciało należy osuszyć ręcznikiem.

3.

W saunie należy siedzieć lub leżeć na ławkach na własnym suchym ręczniku.

4.

Niedozwolone jest korzystanie z sauny w kolczykach, biżuterii, łańcuszkach i zegarkach.

5.

W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.

6.

Z sauny nie mogą korzystać osoby:
- chore na serce
- z nadciśnieniem, po udarach
- z chorobami naczyń krwionośnych
- ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych
- z gorączką
- chore na tarczycę
- w ciąży
- chore na padaczkę (epilepsję)
- dzieci do lat 10

7.

Najkorzystniejsza temperatura dla ciała to 70-90°C.

8.

W przerwie i po zakończeniu pobytu w saunie wskazany jest wypoczynek.

9.

Po każdorazowym wyjściu z sauny należy się należy się umyć i ochłodzić pod natryskiem dobierając dla siebie odpowiednią temperaturę wody.

10.

W razie wątpliwości dotyczących stanu zdrowia pozwalającego na korzystanie z sauny, należy skonsultować się z lekarzem.

UWAGA! Z sauny można korzystać tylko na własną odpowiedzialność.

>>> do góry <<<Regulamin korzystania z solarium:

Osoby korzystające z solarium dokonują zabiegu na własne ryzyko i odpowiedzialność, i są zobowiązane do zapoznania się z treścią poniższego regulaminu oraz przestrzegania wymienionych w nim zasad

1.

Z solarium mogą korzystać osoby pełnoletnie lub młodzież od 16 roku życia.

2.

Z solarium nie mogą korzystać osoby:
- znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
- ze stanami chorobowymi, ranami lub innymi przyczynami uniemożliwiającymi opalanie

3.

Przed opalaniem należy usunąć wszelkie kosmetyki i zdjąć biżuterię.

4.

Na początku serii naświetlań wrażliwe części ciała należy osłonić po w połowie czasu naświetlania.

5.

W trakcie naświetlania zaleca się stosowanie okularów ochronnych.

6.

Z solarium nie powinny korzystać osoby:
- z chorobami układu krążenia (nadciśnienie, choroby serca, zaburzenia krążenia)
- po przebytych chorobach serca
- chore na epilepsje (padaczkę)
- ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych
- z chorobami tarczycy
- chore na cukrzycę
- zażywające antybiotyki, sulfonamidy lub inne lekarstwa obniżające odporność na promieniowanie UV
- z chorobami skóry, posiadającym znamiona lub zmiany barwnikowe i ze skłonnością do przebarwień skóry
- po zabiegach operacyjnych lub chirurgii plastycznej
- z pierwszym typem skóry (wrażliwa jasna karnacja)
- kobiety w ciąży (bez kontroli lub konsultacji lekarza)
- z uczuleniem na promienie UV
- po naświetlaniu promieniami RTG

7.

Osoba korzystająca z solarium w przypadku pogorszenia się samopoczucia lub zasłabnięcia zobowiązana jest niezwłocznie przerwać zabieg i w razie potrzeby powiadomić o tym pracowników pływalni.

8.

Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za niepożądane dla zdrowia skutki będące efektem nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

>>> do góry <<<Regulamin korzystania z szatni na holu:

1.

Okrycia wierzchnie oraz obuwie należy pozostawić w szatni w zamian za brelok z numerem wieszaka.

2.

Obuwie należy włożyć do plastikowego worka, który można otrzymać w szatni.

3.

Za pozostawione w odzieży wartościowe przedmioty (np.: pieniądze, dokumenty, telefony komórkowe, zegarki itp.) Basen nie ponosi odpowiedzialności.

4.

Odzież i obuwie pozostawione w szatni wydaje się tylko i wyłącznie na podstawie okazanego breloku z numerem wieszaka.

5.

W razie zgubienia breloku należy okazać dowód osobisty lub inny dokument w celu spisania protokółu wydania odzieży przez szatniarza oraz uiścić opłatę w wysokości 50 zł za zgubiony brelok.

6.

Szatnia jest obowiązkowa i bezpłatna.

>>> do góry <<<Regulamin korzystania z karnetów kwotowych na okaziciela:

1.

Korzystający z Basenu NEMO mogą regulować koszty pobytu karnetem mającym wartość, cenę i okres ważności, zgodne z cennikiem pływalni.

2.

Karnet upoważnia okaziciela do korzystania z atrakcji basenu NEMO poza kawiarnią.

3.

Karnet upoważnia nabywcę do rabatu na usługi pływalni zgodnie z cennikiem karnetów.

4.

Nabywca karnetu zobowiązuje się wykorzystać zgromadzone na karnecie środki w okresie ważności karnetu.

5.

W przypadku nie wykorzystania karnetu na zasadach określonych w punkcie 3 środki nabywcy, które pozostały w ramach niewykorzystanego karnetu przepadają na korzyść Basenu NEMO.

6.

W razie wystąpienia braku środków na karnecie, dopłatę należy uregulować gotówką.

7.

Podczas przestojów w funkcjonowaniu obiektu, okres ważności karnetu jest przedłużany proporcjonalnie do ilości dni przestoju.

8.

Wykorzystanie karnetu jest możliwe w dniach i godzinach otwarcia Pływalni z wyłączeniem godzin zarezerwowanych dla grup zorganizowanych.

9.

Po zakupie karnet staje się własnością nabywcy i nie podlega zwrotowi. Koszt zakupu karnetu kwotowego/na okaziciela to 15zł.

>>> do góry <<<Regulamin korzystania z karnetów imiennych:

1.

Wystawcą  Karnetu imiennego jest OSiR Włoszczowa z siedzibą przy ul. Wiśniowej 43 we Włoszczowie.

2.

Osoba której Karnet imienny został wydany jest jej właścicielem/użytkownikiem i jest zobowiązany do wyłącznego korzystania z Karnetu imiennego podczas korzystania z usług na basenie NEMO.

3.

Użytkownikiem Karnetu imiennego może być osoba, która spełnia warunki jej przyznania: a). dzieci i młodzież do 25 lat za okazaniem aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz pracownicy OSiR Włoszczowa - karnet imienny ulgowy, b).osoby dorosłe od 25 lat - karnet imienny normalny (wg roku urodzenia) oraz akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. osoby dorosłe od 26 lat – karnet imienny normalny (wg roku urodzenia) oraz akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

4.

Po opłaceniu danego miesiąca, atrakcje dla posiadacza karnetu imiennego są nieodpłatne i mogą być bez limitu czasowego*
* w godzinach otwarcia obiektów, za wyjątkiem godzin określonych jako rezerwacja – określonych opisem w widocznym miejscu przed wejściem na atrakcje (treningi, zawody, przerwy techniczne, przerwy świąteczne)

5.

Karnet imienny uprawnia do korzystania z atrakcji basenu NEMO: basen z atrakcjami – bez limitu, sauna – bez limitu, solarium – bez limitu.

6.

Nieopłacenie danego miesiąca, powoduje, że Karnet imienny jest nieważny przez okres nieopłaconego miesiąca.

7.

Korzystanie z atrakcji uzależnione jest od dostępności, decyduje w tym przypadku kolejność przyjścia klienta do punktu kasowego.

8.

W przypadku zniszczenia, kradzieży, lub zagubienia Karnetu imiennego odpowiada właściciel/użytkownik (OSiR Włoszczowa nie odpowiada za szkody wynikłe z racji takich zdarzeń).

9.

OSiR Włoszczowa zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu i poinformowania o tym uczestników programu poprzez udostępnienie zmienionej wersji regulaminu na stronie www.basen-wloszczowa.pl. Zmiany w regulaminie zaczynają obowiązywać od nowego miesiąca rozliczeniowego.

10.

Podany regulamin uważany jest za zaakceptowany przez użytkownika w momencie opłacenia kolejnego miesiąca.

11.

Osoba ubiegająca się o wydanie Karnetu imiennego zobowiązana jest do złożenia i podpisania zamówienia „Karnet imienny”, co oznacza, że zapoznała się z regulaminem karnetu i go akceptuje. Dokumenty te wraz z aktualnym zdjęciem twarzy w wersji elektronicznej należy złożyć w kasie basenu NEMO.

12.

Koszt związane z zakupem i opłacaniem miesięcznym Karnetu imiennego zgodny jest z obowiązującym cennikiem.

13.

Posiadacz Karnetu imiennego jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących na obiektach OSiR Włoszczowa z których korzysta. W przeciwnym razie korzystanie z karnetu imiennego zostanie zablokowane.

14.

Karnet imienny, nie będzie wyrabiany osobom, które nieprzestrzegały lub nie przestrzegają regulaminów OSiR Włoszczowa.

15.

Pracownik OSiR Włoszczowa podczas weryfikacji posiadacza Karnetu imiennego może zażądać dodatkowy dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (dowód osobisty,   prawo jazdy, paszport itp.).

16.

Reklamacje dotyczące opłacenia danego miesiąca, będą rozpatrywane po okazaniu paragonu zakupu lub faktury.

17.

Osoby chcące zostać posiadaczem Karnetu imiennego, muszą podpisać klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zamówieniu na Karnet imienny przez OSiR Włoszczowa z siedzibą we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 43 (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 833 z dnia 29.08.1997)".oraz (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz 926 ze zm.) w celach związanych z działalnością usługową, promocyjną, marketingową lub reklamową OSiR Wł-wa. Wiem, iż podanie danych jest dobrowolne. Zostałem też poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

18.

Po zakupie karnet staje się własnością nabywcy i nie podlega zwrotowi. Koszt zakupu karnetu imiennego to koszt 11zł.Okres oczekiwania na wyrobienie karnetu imiennego do 2 tygodni.

>>> do góry <<<Szkółki pływackie:

1.

Organizatorem zajęć jest Szkoła Pływania OSiR Włoszczowa.

2.

Zajęcia odbywają się na krytej pływalni „NEMO” Włoszczowa.

3.

Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu podanego do wiadomości publicznej.

4.

Zajęcia odbywają się w grupach, ustalonych przez organizatora.

5.

Zajęcia grupowe mają charakter etapowy i odbywają się w terminie ustalonym przez organizatora.

6.

Zajęcia indywidualne odbywają się według harmonogramu ustalonego z instruktorem.

7.

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra trenersko-instruktorska według własnego programu nauczania.

8.

Za bezpieczeństwo grupy podczas zajęć odpowiada instruktor grupy, za bezpieczeństwo pojedynczych osób z grupy odpowiada ratownik pełniący dyżur, za bezpieczeństwo w szatniach odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni kursanta.

9.

Instruktor odpowiada za kursanta od momentu zbiórki rozpoczynającej zajęcia do momentu zbiórki kończącej zajęcia.

10.

Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu krytej pływalni „NEMO”.

11.

Każdy uczestnik bądź opiekun przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy (dane osobowe, zaświadczenie lekarskie, akceptacja regulaminu nauki pływania).

12.

Godzina, na którą wyznaczone zostały zajęcia jest godziną rozpoczęcia zajęć na hali basenowej, jedna jednostka lekcyjna trwa 45 min.

13.

W razie nie przedstawienia aktualnego zaświadczenia lekarskiego, instruktor oraz organizator zajęć nie bierze odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie się stanu zdrowia ucznia/kursanta będące następstwem jego udziału w prowadzonych zajęciach.

14.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie zajęć w kasie basenu z góry na pełny miesiąc.

15.

Wpłaty dokonujemy najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca.

16.

W przypadku nieobecności uczestnika kursu podczas zajęć grupowych nie ma możliwości odrobienia zajęć – zajęcia przepadają, będą one do wykorzystania  jako indywidualne wejście na basen bez instruktora na jedną godzinę/ 60min.

17.

W razie nie odbycia się zajęć z przyczyn obiektywnych leżących po stronie OSiR Włoszczowa (np. awaria urządzeń basenowych, odwołanie zajęć), kurs zostanie przedłużony o taką samą ilość jednostek lekcyjnych.

18.

Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora prowadzącego zajęcia oraz łączenia grup w przypadku zmniejszania się ilości osób w grupie.

19.

W przypadku nie wypełnienia wymogów regulaminu pływalni organizator może odmówić przyjęcia uczestników na zajęcia.

20.

Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni.

21.

Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z przyjęciem w/w regulaminu.

>>> do góry <<<REGULAMIN KORZYSTANIA Z POKOI NOCLEGOWYCH

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszych pokojach noclegowych, prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu.

1.

Pokoje noclegowe są wynajmowane na doby.

2.

Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do godz. 12.00 dnia następnego.

3.

Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój – przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

4.

Życzenia przedłużenia pobytu Gość powinien zgłosić do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Będzie ono spełnione w miarę dostępności wolnych pokoi.

5.

Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 dnia następnego.

6.

Goście podlegają obowiązkowi meldunkowemu, na podstawie dowodu osobistego lub paszportu, dzieci na podstawie legitymacji szkolnej.

7.

Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.

8.

Gość powinien określić czas pobytu najmując pokój, i uregulować należność z góry.

9.

Gość wynajmujący pokój noclegowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął termin najmu pokoju.

10.

W pokojach noclegowych mogą przebywać tylko osoby zameldowane.

11.

Możemy odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu noclegowym czy też Gości, lub szkodę innym osobom, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie pokoi noclegowych. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.

12.

W pokojach noclegowych, korytarzu, klatce schodowej, bufecie oraz holu głównym obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pomieszczeń.

13.

W pokojach noclegowych obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję, a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić miejsce noclegowe, bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w obiekcie.

14.

W pokojach hotelowych nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.

15.

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

16.

Gość powinien powiadomić pracownika obsługi pokoi noclegowych o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń, powstałych z jego winy.

17.

Mamy obowiązek zapewnić:
- warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
- bezpieczeństwo pobytu, w tym: bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
- profesjonalną i uprzejmą obsługę,
- sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

18.

Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody lub straty materialne.

19.

Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości.

20.

Zachowanie Gości i osób korzystających z usług pokoi noclegowych nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości.

21.

Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz pracownikowi obsługi.

22.

W całym obiekcie obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.

23.

Hotel prowadzi książkę meldunkową. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w hotelu z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie hotelu jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Hotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

24.

Celem, dla których Hotel przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest:
- dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Hotelu,
- udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
- zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych.

W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Hotel przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, Hotel przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu.

25.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Hotel jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Hotel informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.

26.

Okres przetwarzania danych osobowych:
1. Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
2. Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
3. Dane osobowe pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

27.

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu. Hotel udostępnia adres info@osir-wloszczowa.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

28.

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

>>> do góry <<<